Concrete Pots, Terrazzo

กระถางคอนกรีต กระถางปูน กระถางหินขัด

Capsule Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงแคปซูล

Moroccan Style Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กสไตล์โมร็อคคัน

Palm Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงตอตาล

Diamond Cut Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมเพชร

Crystal Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงคริสตัล

Pentagon Quartz Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงผลึกห้าเหลี่ยม

Diamond Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงเพชร

Prism Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงปริซึ่ม

Tabulation Square Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงปริซึ่ม

Tall Quartz Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงผลึกสูง

Hexagon Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงหกเหลี่ยม

Trapezoid With Base Cememt Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมคางหมูมีฐาน

Triangle Alternate with Square Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสามเหลี่ยมสลับสี่เหลี่ยม

Japanese Tea Cup Shaped Cement Bowl (Pot)

กระถาง (อ่าง) คอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงถ้วยชาญี่ปุ่น

UFO Shaped Cement Bowl (Pot)

กระถาง (อ่าง) คอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงจานบิน

Bowl Shaped Cement Pot

กระถาง (อ่าง) คอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงชาม

Oval Shaped Cement Bowl (Pot)

กระถาง (อ่าง) คอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงไข่

Cone Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงกรวย

Cylinder Shaped Cement Pot (flat base/drop base)

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงกระบอก (ดร็อปฐาน , ไม่ดร็อปฐาน)

Tall Square Curved Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมขอบโค้ง

Cube Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

Square Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยม

Short Trapezoid Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเตี้ย

Tall Trapezoid Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมคางหมูสูง

Trough Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมรางยาว

Tall Trough Shaped Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมรางยาวทรงสูง

Square Waterfeatue Cement Bowl

อ่างคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยม (ทรงตรง, ทรงคางหมู)

Rhombus Shaped Drop Base Cement Pots

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Italian Style Cement Pot

กระถางคอนกรีตขัดมันเสริมเหล็กสไตล์อิตาลี

Circle Shaped Cement Plate

จานรองกระถางคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกลม

Square Shape Cement Plate (for trapezoid shaped cement pot )

จานรองกระถางคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยม (สำหรับกระถางทรงคางหมู)

Square Shape Cement Plate (for cube & square shaped cement pot )

จานรองกระถางคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยม ขอบตรง (สำหรับกระถางทรงลูกเต๋า & สี่เหลี่ยม)

Square Shape Cement Plate (for trough shaped cement pot )

จานรองกระถางคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยม ขอบตรง (สำหรับกระถางทรงสี่เหลี่ยมรางยาว)

Pentagon Shape Cement Plate (for pentagon quartz shaped cement pot)

จานรองกระถางคอนกรีตเสริมเหล็กทรงห้าเหลี่ยม (สำหรับกระถางทรงผลึกห้าเหลี่ยม)