Showing 1–12 of 64 results

ตอตาล PALM : กระถางปูน กระถางหินขัด Concrete Pot Terrazzo Pot

1,200.00 ฿7,000.00 ฿

สี่เหลี่ยมรางยาว TROUGH : กระถางปูน กระถางหินขัด Concrete Pot Terrazzo Pot

350.00 ฿6,000.00 ฿

คิ้วบ์-คลิฟ CUBE-CILFFS : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

900.00 ฿15,000.00 ฿

จานรองวงกลม CIRCLE SAUCER : จานรองกระถางปูน จานรองกระถางหินขัด Concrete Saucer Terrazzo Saucer

150.00 ฿3,400.00 ฿

สี่เหลี่ยมคางหมูสูง TALL TRAPEZOID : กระถางปูน กระถางหินขัด Concrete Pot Terrazzo Pot

250.00 ฿9,000.00 ฿

แคปซูล CAPSULE : กระถางปูน กระถางหินขัด Concrete Pot Terrazzo Pot

1,100.00 ฿30,000.00 ฿

แคปซูล CAPSULE : กระถางไฟเบอร์เทอร์ราซโซ Fiberterrazzo

590.00 ฿5,000.00 ฿

สี่เหลี่ยมลูกเต๋า CUBE : กระถางปูน กระถางหินขัด Concrete Pot Terrazzo Pot

150.00 ฿14,000.00 ฿

แพร์ PEAR กระถางไฟเบอร์เทอร์ราซโซ Fiberterrazzo

1,250.00 ฿12,000.00 ฿

ทิวลิป TULIP : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

4,000.00 ฿8,500.00 ฿

จานรองสี่เหลี่ยมสำหรับกระถางคางหมู SQUARE SAUCER for trapezoid shaped cement pot

60.00 ฿440.00 ฿

โบวล์ BOWL : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

3,500.00 ฿19,500.00 ฿